VHA opleidingen

VHA Specialisatieopleiding

 

Huurrecht
VHA heeft in samenwerking met OSR te Utrecht een Specialisatieopleiding Huurrecht ontwikkeld. Deze wordt, afhankelijk van het aantal cursisten, in beginsel om de twee jaar georganiseerd. De opleiding blijkt, gezien het aantal cursisten en de positieve waardering, in een behoefte te voorzien.
Een nieuwe datum voor de opleiding is nog niet vastgesteld.

Doel
Het verschaffen van een grondige, gespecialiseerde kennis van en vaardigheid in het huurrecht m.b.t. woon- en bedrijfsruimte.

Opzet
De stof, bestaande uit het gehele huurrecht van woon- en bedrijfsruimte en het huurprijzenrecht, wordt op hoog niveau behandeld door deskundige docenten uit de praktijk van advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Bij de opleiding wordt uitgebreid schriftelijk materiaal verstrekt.

De opleiding bestaat uit ruim 18 dagdelen onderwijs en kent een aanwezigheidsverplichting. Daarnaast vergt de opleiding zelfwerkzaamheid in de vorm van bestudering van de leerstof en het maken van huiswerkopdrachten. Per dagdeel onderwijs dient daartoe rekening te worden gehouden met een voorbereiding van zes uur. Het huiswerk wordt beoordeeld en behandeld door de docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De eindbeoordeling bestaat uit de separate beoordeling van het huiswerk en het examen. Voor beide dient een voldoende te worden behaald.

Voor wie?
Deze Specialisatieopleiding is (uitsluitend) bestemd voor advocaten met kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht, die toegelaten zijn tot het aspirant-lidmaatschap van de VHA. Een en ander dient onder meer te blijken uit het gevolgd hebben van een basiscursus/-cursussen van vijf tot zes dagdelen op het gebied van het huurrecht. Voor de toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van de VHA.
Het opleidings- en examenreglement kunt u via deze link downloaden.

Aanmelding
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het aspirant-lidmaatschap van de VHA. U ontvangt dan, na honorering van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap, automatisch een uitnodiging met nadere informatie voor deelname aan de Specialisatieopleiding.

Overige cursussen
Naast de Specialisatieopleiding Huurrecht organiseert de VHA regelmatig cursussen voor haar leden, zoals de VHA Verdiepingsdagen, de PE Actualiteiten Huurrecht en het inhoudelijk gedeelte in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Ook bevordert de VHA intervisie onder haar leden door het een maal per jaar organiseren van intervisiesessies voorafgaand aan de ALV.

Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten kent de VHA verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinatoren;
2.      op het evaluatieformulier;
3.      schriftelijk of per e-mail via het VHA secretariaat
De VHA nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen de VHA kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het secretariaat contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VHA bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht waarop op zo kort mogelijke termijn door het bestuur wordt beslist. De klager kan desgewenst door (een afvaardiging van) het bestuur worden gehoord.

 


VHA Cursusoverzicht 2022

VHA Verdiepingsdag Special Edition “Corona en Huur” – 21 januari 2022

VHA Lustrumcongres “Huurrecht in beweging” – Forum Groningen (zie ook www.vhacongres.nl) – 10 juni 2022

 


VHA Cursusoverzicht 2021

VHA Verdiepingsdag(en)

De Verdiepingsdagen 2021 vonden dit jaar fysiek en digitaal plaats op:
12 mei 202115 juni 2021 en 7  juli 2021.

Onderwerpen Verdiepingsdagen

VHA Verdiepingsdag: “Corona en Huur” – Docenten: mr. Frank van der Hoek en mr. Jan Heikens

In het ochtenddeel bespreken mr. Jan Heikens en mr. Frank van der Hoek een zeer actueel onderwerp: corona en huurrecht. De pandemie heeft sinds maart 2020 voor grote maatschappelijke problemen gezorgd, niet in de laatste plaats voor huurders en verhuurders van woon- en bedrijfsruimte. Er komen veel, uiteenlopende vragen op over huurprijsvermindering, over contractuele exoneraties, over exploitatieverplichtingen, over de voortzetting en beëindiging van overeenkomsten en over de omgang met betalingsproblemen en ontruimingskwesties. Die vragen zijn nog lang niet allemaal beantwoord.

Mrs. Jan Heikens en Frank van der Hoek zijn ervaren huurrechtjuristen, docenten en beiden raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Zij hebben alle gepubliceerde rechtspraak en literatuur over corona en huurrecht in kaart gebracht en geanalyseerd. Zij delen de actuele stand van zaken en hun analyses langs de lijnen van de relevante thema’s zoals overmacht, de gebrekenregeling, onvoorziene omstandigheden en de nadeelsverrekening. Zij schetsen de achtergronden van de crisis en de maatregelen van de overheid en geven aanbevelingen voor de praktijk van schikken en procederen. Zij werpen een blik op de toekomst en geven een inschatting van de beoordeling van de materie door de Hoge Raad. De nadruk ligt op bedrijfsruimte, maar ook woonruimte komt aan bod. Discussie brengt de rechtsvorming verder; er is dus ruimte voor de inbreng van ervaringen en opinies.

U kunt dit webinar terugkijken door in te loggen op het besloten ledendeel van de website.
Het is niet mogelijk door het terugkijken van de webinar punten te behalen.


VHA Verdiepingsdag: “WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord)”
– Docent: mr. Martijn Breeman

In het middagdeel bespreekt mr. Martijn Breeman nieuwe insolventiewetgeving die per 1 januari 2021 van kracht is geworden: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De WHOA stelt een schuldenaar of een daartoe benoemde herstructureringsdeskundige in staat een dwangakkoord aan te bieden dat ertoe kan bijdragen dat het faillissement van de schuldenaar wordt voorkomen. Nagenoeg ieder kantoor dat zich maar enigszins richt op insolventierecht heeft immers ruchtbaarheid gegeven aan deze nieuwe wet via social media, kantoorwebsites en vaktijdschriften. Waarom zijn insolventierechtjuristen zo enthousiast over de WHOA en wat betekent de WHOA voor de huurpraktijk? In het middagdeel wordt dit duidelijk gemaakt.

Mr. Martijn Breeman is een ervaren insolventie- en herstructureringsadvocaat bij Houthoff. Hij wordt daarnaast regelmatig benoemd tot curator en bewindvoerder door de rechtbank. Hij publiceert en doceert vaak over faillissementsrecht, financiering en zekerheden en de WHOA. In het middagdeel bespreekt Martijn de hoofdlijnen van de WHOA en aandachtspunten voor de huurpraktijk, waaronder de mogelijkheid lopende huurovereenkomsten te wijzigen of vervroegd te beëindigen. Hij gaat tevens in op de eerste ervaringen met de WHOA in de praktijk. Aangezien de WHOA alleen voor ondernemingen openstaat, wordt enkel ingegaan op de gevolgen voor huur van bedrijfsruimte.

U kunt dit webinar terugkijken door in te loggen op het besloten ledendeel van de website.
Het is niet mogelijk door het terugkijken van de webinar punten te behalen.


VHA Cursusoverzicht 2020

VHA Verdiepingsdag(en)

De Verdiepingsdagen 2020 vonden dit jaar plaats op:
21 september 2020 in Hotel Breukelen,
30 oktober 2020 in Hotel Veenendaal in combinatie met een livestream 
1 december 2020 – uitsluitend als webinar 

De VHA Verdiepingsdagen kenmerken zich onder meer door het interactieve karakter. De ervaring leert dat dit karakter het beste tot uiting komt door op locatie bijeen te komen. Wij willen hier aan vasthouden, uiteraard rekening houdend met de maatregelen van het RIVM. Daarom zullen de bijeenkomsten voor een beperkte groep deelnemers open worden gesteld. Wij willen evenwel het zelfde aantal deelnemers als voorgaande jaren, de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het mooie programma dat we voor u hebben voorbereid. Om die reden zullen de programma’s zowel in de ochtend als in de middag worden gegeven. Het maximale aantal deelnemers per dagdeel is: 25. Wij zien uit naar de Verdiepingsdagen en naar uw komst!

Onderwerpen Verdiepingsdagen

VHA Verdiepingsdag: “Aandachtspunten Woningwet” – Docent: mr. Eelkje van de Kuilen
De wetgeving voor corporaties is sinds 1 juli 2015 strenger geworden. De verschillende misstanden waren daar de aanleiding toe. In dit dagdeel gaan we in op welke activiteiten er voor corporaties er nog wel zijn toegestaan. De recente ontwikkelingen over de wijzigingen van de Woningwet worden daarbij meegenomen. Zichtbaar is dat het vertrouwen in de corporaties mondjesmaat terugkeert en dat corporaties iets meer ruimte krijgen. De rol van corporaties bij energielevering en verduurzaming komt ook aan de orde. Welke rol mogen corporaties daarin vervullen en bieden de nu aangekondigde versoepelingen in de Woningwet voldoende soelaas? Denk daarbij bijvoorbeeld aan deels uitgeponde complexen, kunnen corporaties daar een rol van betekenis spelen. De recente rechtspraak over de vraag of een WKO een onroerende aanhorigheid is komt ook aan de orde.

VHA Verdiepingsdag: “Verduurzaming van 230a- en 290-bedrijfsruimte” – Docenten: mr. Susanne van de Pest en mr. Tijn Slegers
De verduurzamingsopgave van vastgoed brengt voor het huurrecht de nodige uitdagingen met zich. Het treffen van energiebesparende maatregelen vergt soms ingrijpende bouwkundige maatregelen aan het gehuurde. Tijdens deze Verdiepingsdag wordt zowel vanuit civiel- als bestuursrechtelijk perspectief stilgestaan bij een aantal van deze vraagstukken. Onderwerpen als de label C-verplichting voor kantoren (Bouwbesluit), de informatie- en energiebesparingsplicht (Activiteitenbesluit), gebrekkige klimaatinstallaties en de vraag hoe deze verduurzamingsopgave kan worden gerealiseerd bij bestaande huurovereenkomsten zullen de revue passeren.

 


VHA PE Actualiteiten Huurrecht

Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor de VHA PE Actualiteiten Huurrecht op woensdag 9 december a.s.
In verband met de coronamaatregelen zal deze cursus tot onze grote spijt uitsluitend worden aangeboden via een livestream.

Het programma luidt als volgt:
Vanaf 13.25 uur Inloggen voor webinar
13.30 – 15.00 uur PE Actualiteiten deel 1 door mr. J.Ph. van Lochem, mr. J.M. Heikens en mr. A.G.A. van Rappard gevolgd door vragen en discussie
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur PE Actualiteiten deel 2 door mr. J.Ph. van Lochem, mr. J.M. Heikens en mr. A.G.A. van Rappard gevolgd door vragen en discussie
17.00 uur Afsluiting

Alle leden hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging met inschrijflink ontvangen. Deze kunt u eventueel nog opvragen bij het secretariaat. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. De bijdragen van de sprekers zullen u kort voor de bijeenkomst per e-mail worden toegezonden.

Door deelname aan deze digitale bijeenkomst kunnen 3 PO opleidingspunten in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur worden behaald. Indien u in aanmerking wenst te komen voor PO-punten dient u na afloop van de webinar deel te nemen aan de toetsvragen en het codewoord in te vullen. Direct na afloop van de webinar ontvangt u een mail met link naar de toetsvragen. U heeft 1 uur de tijd om de vragen te beantwoorden.

ORDE_PO_3.jpg