VHA opleidingen

VHA Specialisatieopleiding Huurrecht
VHA heeft in samenwerking met OSR te Utrecht een Specialisatieopleiding Huurrecht ontwikkeld. Deze wordt, afhankelijk van het aantal cursisten, in beginsel om de twee jaar georganiseerd. De opleiding blijkt, gezien het aantal cursisten en de positieve waardering, in een behoefte te voorzien. Voor de specialisatieopleiding met startdatum 20 november 2019 is een momenteel een wachtlijst.

Doel
Het verschaffen van een grondige, gespecialiseerde kennis van en vaardigheid in het huurrecht m.b.t. woon- en bedrijfsruimte.

Opzet
De stof, bestaande uit het gehele huurrecht van woon- en bedrijfsruimte en het huurprijzenrecht, wordt op hoog niveau behandeld door deskundige docenten uit de praktijk van advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Bij de opleiding wordt uitgebreid schriftelijk materiaal verstrekt.

De opleiding bestaat uit ruim 18 dagdelen onderwijs en kent een aanwezigheidsverplichting. Daarnaast vergt de opleiding zelfwerkzaamheid in de vorm van bestudering van de leerstof en het maken van huiswerkopdrachten. Per dagdeel onderwijs dient daartoe rekening te worden gehouden met een voorbereiding van zes uur. Het huiswerk wordt beoordeeld en behandeld door de docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De eindbeoordeling bestaat uit de separate beoordeling van het huiswerk en het examen. Voor beide dient een voldoende te worden behaald.

Voor wie?
Deze Specialisatieopleiding is (uitsluitend) bestemd voor advocaten met kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht, die toegelaten zijn tot het aspirant-lidmaatschap van de VHA. Een en ander dient onder meer te blijken uit het gevolgd hebben van een basiscursus/-cursussen van vijf tot zes dagdelen op het gebied van het huurrecht. Voor de toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van de VHA.

Aanmelding
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het aspirant-lidmaatschap van de VHA. U ontvangt dan, na honorering van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap, automatisch een uitnodiging met nadere informatie voor deelname aan de Specialisatieopleiding.

Overige cursussen
Naast de Specialisatieopleiding Huurrecht organiseert de VHA regelmatig cursussen voor haar leden, zoals de VHA Verdiepingsdagen, de PE Actualiteiten Huurrecht en het inhoudelijk gedeelte in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Ook bevordert de VHA intervisie onder haar leden door het een maal per jaar organiseren van intervisiesessies voorafgaand aan de ALV.

Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten kent de VHA verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinatoren;
2.      op het evaluatieformulier;
3.      schriftelijk of per e-mail via het VHA secretariaat
De VHA nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen de VHA kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het secretariaat contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VHA bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht waarop op zo kort mogelijke termijn door het bestuur wordt beslist. De klager kan desgewenst door (een afvaardiging van) het bestuur worden gehoord.


VHA Cursusoverzicht 2020

VHA Verdiepingsdag(en)

Het doet mij genoegen u mede namens het VHA bestuur uit te nodigen voor de VHA Verdiepingsdagen die dit najaar worden georganiseerd op maandag 21 september, vrijdag 30 oktober en dinsdag 1 december a.s.

De Verdiepingsdagen worden gehouden op de volgende locaties:
21 september 2020 in Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
30 oktober 2020 in Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
1 december 2020 in Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven 

De VHA Verdiepingsdagen kenmerken zich onder meer door het interactieve karakter. De ervaring leert dat dit karakter het beste tot uiting komt door op locatie bijeen te komen. Wij willen hier aan vasthouden, uiteraard rekening houdend met de maatregelen van het RIVM. Daarom zullen de bijeenkomsten voor een beperkte groep deelnemers open worden gesteld. Wij willen evenwel het zelfde aantal deelnemers als voorgaande jaren, de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het mooie programma dat we voor u hebben voorbereid. Om die reden zullen de programma’s zowel in de ochtend als in de middag worden gegeven. Het maximale aantal deelnemers per dagdeel is: 25. Wij zien uit naar de Verdiepingsdagen en naar uw komst!

Onderwerpen Verdiepingsdagen

VHA Verdiepingsdag: “Aandachtspunten Woningwet” – Docent: mr. Eelkje van de Kuilen
De wetgeving voor corporaties is sinds 1 juli 2015 strenger geworden. De verschillende misstanden waren daar de aanleiding toe. In dit dagdeel gaan we in op welke activiteiten er voor corporaties er nog wel zijn toegestaan. De recente ontwikkelingen over de wijzigingen van de Woningwet worden daarbij meegenomen. Zichtbaar is dat het vertrouwen in de corporaties mondjesmaat terugkeert en dat corporaties iets meer ruimte krijgen. De rol van corporaties bij energielevering en verduurzaming komt ook aan de orde. Welke rol mogen corporaties daarin vervullen en bieden de nu aangekondigde versoepelingen in de Woningwet voldoende soelaas? Denk daarbij bijvoorbeeld aan deels uitgeponde complexen, kunnen corporaties daar een rol van betekenis spelen. De recente rechtspraak over de vraag of een WKO een onroerende aanhorigheid is komt ook aan de orde.

VHA Verdiepingsdag: “Verduurzaming van 230a- en 290-bedrijfsruimte” – Docenten: mr. Susanne van de Pest en mr. Tijn Slegers
De verduurzamingsopgave van vastgoed brengt voor het huurrecht de nodige uitdagingen met zich. Het treffen van energiebesparende maatregelen vergt soms ingrijpende bouwkundige maatregelen aan het gehuurde. Tijdens deze Verdiepingsdag wordt zowel vanuit civiel- als bestuursrechtelijk perspectief stilgestaan bij een aantal van deze vraagstukken. Onderwerpen als de label C-verplichting voor kantoren (Bouwbesluit), de informatie- en energiebesparingsplicht (Activiteitenbesluit), gebrekkige klimaatinstallaties en de vraag hoe deze verduurzamingsopgave kan worden gerealiseerd bij bestaande huurovereenkomsten zullen de revue passeren.

Tijden ochtendprogramma:

Vanaf 08.30 uur   Registratie en ontvangst met koffie/thee
09.00-10.30 uur   Eerste deel inleidingen
10.30-11.00 uur   Koffiepauze
11.00-12.30 uur   Vervolg inleidingen, gevolgd door vragen en discussie
12.30-13.30 uur   Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel

Tijden middagprogramma:

12.30-13.30 uur   Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel
13.30-15.00 uur   Eerste deel inleidingen
15.00-15.30 uur   Theepauze
15.30-17.00 uur   Vervolg inleiding, gevolgd door vragen en discussie
17.00 uur   Sluiting

Tijdens de interactieve VHA Verdiepingsdagen is voldoende ruimte voor discussie en voor inbreng van de deelnemers.

Voor deze bijeenkomst zijn 3 PO opleidingspunten per dagdeel in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur aangevraagd. Door het bijwonen van beide dagdelen kunt u derhalve 6 PO punten behalen indien u op beide presentielijsten zowel bij aanvang als na afloop uw handtekening hebt gezet, d.w.z. dus 4 handtekeningen.