VHA opleidingen

VHA Specialisatieopleiding Huurrecht
VHA heeft in samenwerking met OSR te Utrecht een Specialisatieopleiding Huurrecht ontwikkeld. Deze wordt, afhankelijk van het aantal cursisten, in beginsel om de twee jaar georganiseerd. De opleiding blijkt, gezien het aantal cursisten en de positieve waardering, in een behoefte te voorzien. Voor de specialisatieopleiding met startdatum 20 november 2019 is een momenteel een wachtlijst.

Doel
Het verschaffen van een grondige, gespecialiseerde kennis van en vaardigheid in het huurrecht m.b.t. woon- en bedrijfsruimte.

Opzet
De stof, bestaande uit het gehele huurrecht van woon- en bedrijfsruimte en het huurprijzenrecht, wordt op hoog niveau behandeld door deskundige docenten uit de praktijk van advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Bij de opleiding wordt uitgebreid schriftelijk materiaal verstrekt.

De opleiding bestaat uit ruim 18 dagdelen onderwijs en kent een aanwezigheidsverplichting. Daarnaast vergt de opleiding zelfwerkzaamheid in de vorm van bestudering van de leerstof en het maken van huiswerkopdrachten. Per dagdeel onderwijs dient daartoe rekening te worden gehouden met een voorbereiding van zes uur. Het huiswerk wordt beoordeeld en behandeld door de docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De eindbeoordeling bestaat uit de separate beoordeling van het huiswerk en het examen. Voor beide dient een voldoende te worden behaald.

Voor wie?
Deze Specialisatieopleiding is (uitsluitend) bestemd voor advocaten met kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht, die toegelaten zijn tot het aspirant-lidmaatschap van de VHA. Een en ander dient onder meer te blijken uit het gevolgd hebben van een basiscursus/-cursussen van vijf tot zes dagdelen op het gebied van het huurrecht. Voor de toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van de VHA.

Aanmelding
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het aspirant-lidmaatschap van de VHA. U ontvangt dan, na honorering van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap, automatisch een uitnodiging met nadere informatie voor deelname aan de Specialisatieopleiding.

Overige cursussen
Naast de Specialisatieopleiding Huurrecht organiseert de VHA regelmatig cursussen voor haar leden, zoals de VHA Verdiepingsdagen, de PE Actualiteiten Huurrecht en het inhoudelijk gedeelte in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Ook bevordert de VHA intervisie onder haar leden door het een maal per jaar organiseren van intervisiesessies voorafgaand aan de ALV.

Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten kent de VHA verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinatoren;
2.      op het evaluatieformulier;
3.      schriftelijk of per e-mail via het VHA secretariaat
De VHA nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen de VHA kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het secretariaat contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VHA bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht waarop op zo kort mogelijke termijn door het bestuur wordt beslist. De klager kan desgewenst door (een afvaardiging van) het bestuur worden gehoord.


VHA Cursusoverzicht 2019

VHA Verdiepingsdag(en)

Graag nodigen wij u uit voor de VHA Verdiepingsdagen die dit najaar worden georganiseerd op dinsdag 1 oktober, dinsdag 29 oktober en maandag 11 november a.s.

De verdiepingsdagen worden gehouden op de volgende locaties:
1 oktober 2019 in Hotel Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA Vught
29 oktober 2019 in Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
11 november 2019 in Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Het programma luidt als volgt:

Ochtendprogramma:

VHA Verdiepingsdag: “BTW in het huurrecht”
Docent: mr. drs. Wilbert Nieuwenhuizen

Vanaf 08.30 uur   Registratie en ontvangst met koffie/thee
09.00-10.30 uur   Inleiding door mr. drs. Wilbert Nieuwenhuizen
10.30-11.00 uur   Koffiepauze
11.00-12.30 uur   Vervolg inleiding, gevolgd door vragen en discussie
12.30-13.30 uur   Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel

W.A.P. (Wilbert) Nieuwenhuizenis belastingadviseur te Almere, docent aan de Universiteit van Amsterdam, Raadsheer-plv. Gerechtshof Den Haag en fiscaal auteur/hoofdredacteur. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam in de studierichtingen Nederlands recht, fiscaal recht en fiscale economie. In 1986 startte hij bij de Belastingdienst als belastinginspecteur omzetbelasting. Sinds eind 2004 is hij werkzaam als zelfstandig gevestigd Btw-belastingadviseur. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij Ernst & Young en daarvoor bij Coopers & Lybrand. In 1996 werd hij aangesteld als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2001 is hij ook werkzaam als raadsheerplaatsvervanger aan het Gerechtshof te Den Haag.

Middagprogramma

VHA Verdiepingsdag: “Derdenbescherming in het woonruimtehuurrecht”
Docent: mr. Oscar van Dalsum

12.30-13.30 uur   Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel
13.30-15.00 uur   Inleiding door mr. Oscar van Dalsum
15.00-15.30 uur   Theepauze
15.30-17.00 uur   Vervolg inleiding, gevolgd door vragen en discussie
17.00 uur   Sluiting

O.A.H. (Oscar) van Dalsum is juridisch adviseur bij DBA LEGAL BV, oud-bestuurslid van de VHA en docent in vele huurrechtcursussen.

Tijdens de interactieve VHA Verdiepingsdagen is voldoende ruimte voor discussie en voor inbreng van de deelnemers.

Voor deze bijeenkomst zijn 3 PO opleidingspunten per dagdeel in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur aangevraagd. Door het bijwonen van beide dagdelen kunt u derhalve 6 PO punten behalen indien u op beide presentielijsten zowel bij aanvang als na afloop uw handtekening hebt gezet, d.w.z. dus 4 handtekeningen.

ORDE_PO_3.jpg

Het is mogelijk om voor één of beide dagdelen in te schrijven. Het maximum aantal deelnemers is 50 per dagdeel, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. De cursusprijs bedraagt € 150,- per dagdeel, inclusief lunch en cursusmateriaal. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname. U kunt kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de cursusdatum, daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Bij het niet verschijnen zonder afmelden, bent u tevens het volledige inschrijfgeld verschuldigd.