VHA Leerstoel Huurrecht

Het bestuur van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) is trots om te kunnen melden dat mr. dr. J.Ph. (Justine) van Lochem bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen met ingang van het nieuwe collegejaar wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar Huurecht. De leerstoel is ingesteld vanwege onze vereniging. We verheugen ons zeer op de toekomstige samenwerking!

Binnen de rechtspraak en advocatuur is het huurrecht een specialisme. Op het terrein van het huurrecht spelen veel en vaak ook nieuwe vragen als gevolg van veranderende maatschappelijke en economische verhoudingen en ontwikkelingen. Op dit moment bestaat de leerstoel ‘Huurrecht’ niet in Nederland. Gezien de maatschappelijke, economische en juridische relevantie van het huurrecht en de huurpraktijk wil de VHA graag een bijzondere leerstoel Huurrecht instellen bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Het doel van de leerstoel Huurrecht is om de inhoud en ontwikkeling van het huurrecht in het licht van veranderde maatschappelijke en economische omstandigheden beter in het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek tot uitdrukking te laten komen.

Het huurrecht van zowel woonruimte als bedrijfsruimte (titel 7.4 BW) zal voorwerp van onderzoek en onderwijs zijn. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het geldende recht, maar ook aan (mogelijke) ontwikkelingen en alternatieve benaderingen. Tevens zal aandacht worden besteed aan internationale invloeden op de Nederlandse huurrecht(praktijk). De leerstoel zal voorts bijdragen aan een wetenschappelijke beschouwing van ontwikkelingen in de voor het huurrecht relevante wetgeving en jurisprudentie en in de huurrechtpraktijk. Daarbij valt ook te denken aan de huur van roerende zaken (operational lease) en de huidige tendens van ‘eigendom’ naar ‘toegang’ die mede samenhangt met het streven naar verduurzaming en de deeleconomie.

De bijzondere leerstoel zal worden ondergebracht bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht. De bijzonder hoogleraar zal in de eerste plaats onderwijs verzorgen bij het keuzevak Huurrecht en scripties begeleiden. Voorts bestaat een deel van de taak uit het begeleiden van promovendi en het verzorgen van publicaties op het gebied van het huurrecht. Ook zal de bijzonder hoogleraar een rol vervullen in het periodiek door de Rijksuniversiteit Groningen te organiseren huurrechtcongres. Verder is denkbaar dat de bijzonder hoogleraar PAO-cursussen op het gebied van de het huurrecht verzorgt.

Het onderzoek van de vakgroep vindt grotendeels plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Hanteerbaar Privaatrecht’. Het onderzoek van de sectie Verbintenissenrecht is met name gericht op de daaronder vallende thema’s ‘modernisering’. Het onderzoeksterrein van de bijzonder hoogleraar zal met name onder dit thema vallen.